مکان های مذهبی

  •  آستانه درویش تاج الدّین

  • آستانه امام زاده محمّد

  • تکیه(حسینیه) ایراء

  •  فاطمیه

  • مسجد ایرا

 

  •  آستانه درویش تاج الدّین

  • آستانه امام زاده محمّد

  • تکیه(حسینیه) ایراء

  •  فاطمیه

در ایراء فاطمیه ای نیز وجود دارد که توسّط مرحومه مجد، همسر مرحوم قندلی الیاسی در بالا محل، جنب منزل آقایان کاملی و مجد احداث گردید.

  • مسجد ایرا

در گذشته، طوایف ایرائی هر کدام برای خود مسجد جداگانه ای داشتند که در فصول سرد سال از آن استفاده می نمودند. علاوه بر این مساجد کوچک، روستای ایراء دارای مسجد جامع بزرگتری نیز بود که در فصول دیگر سال از  آن استفاده می شد.عملیات احداث مسجد و حسینیه بزرگ کنونی ایراء به نام مسجد اعظم توسّط مرحوم حاج جلیل سهراب نژاد و در سال 1363 شروع و در سال 1373 به اتمام رسید.مسجد و حسینیه فوق الذکر در زمین حسینیه قبلی و زمین های خریداری شده مجاور آن توسّط مرحوم حاج جلیل سهراب نژاد احداث گردید. البتّه خرابه های مسجد قبلی نیز اکنون در محل وجود دارد.