اسامی رایج در طایفه

 

  • اسامی رایج در طایفه

آتش دامن، آهنگ، اسدی ایرائی، اسماعیلی، اصغر زاده، احمدی، اخوان، اکبری، الیاسی، ایرائی، ایرج پور، ایرج زاده، بنّائی، بهنام فر، پهلوانزاده، جهانبخش، حدّاد، حدّادیان، حسن زاده، حقیقی، حیدری، خضری، داودی، دلریش، رجبی، رحیمی، رضائی، رفیعی، رنجبر، رودگر، رودگر نژاد، زابلی، سپهر، سپهری، سعیدی، سهراب نژاد، شاکری، شعبانزاده، شعبانی، شکوهمند، شیرازی، صبوری، طالبی، طاهری، طریقی، طوسی، عبدلیان، عزیزی، عسکری، عشقی، عظیمی، غفّاری، غلامی، فردوسیان، فصیح، فرجی، فیروزی، قربانی، قنبری، کاظم پور، کاملی، کشوری فر، کمالی، کیانی، گشتاسبی، گلچین، مجد، محمّد پور، محمّدی، محمودی، مظلوم، مهربان، نادری، ناصحی، نورانی، نوروز پور، نیک پور، ولی زاده، یزدان پناه، یزدانی و ...