موقعیّت تاریخی

 

  • اولین ساکنان

  • وجوهات فرهنگی، نژادی و مذهبی

  • اقتصاد و بازرگانی

 

  • اولین ساکنان

بنابر روایات و سخنان گذشتگان و کهنسالان طائفه ایرائی ها در اصل ساکن قریه ای با نام ایراء جوارد (ira joard) در لواسان طهران بوده اند امّا بنابر دلایلی نامعلوم به این منطقه از سلسله جبال البرز تبعد شده اند و بر اساس روایتی دیگر که در کتاب فرهنگ آبادی ها صفحه 75 یاد شده، عدّه ای از مردمان ایراء از قدیم به ورامین کوچ کرده و در نزدیکی آن ساکن شده اند و مکانی به نامایرا در نزدیکی تهران ایجاد کردند.

البتّه حکایت دیگری نیز ذکر شده که بیشتر جنبه افسانه ای داشته و کمتر می توان بر آن تکیه کرد و آن داستان زنی بنام گل اندام یا گلندان است که در ادامه داستان آن آمده است.

 

  •  وجوهات فرهنگی، نژادی و مذهبی

تمامی ساکنان این روستا، مسلمان و شیعه بوده و اکثر آنها متعلّق به یکی از طوایف شش گانه ایرائی می باشند و دارای زبان مختص به خود بوده اند که به نام زبان زرگری معروف است.

ملاک طایفه بندی، حضور خانواده و فامیل ها در یک طایفه و مشخص بودن نسبت های خانوادگی هر دسته بوده است که در ذیل؛ هر طایفه با چند نمونه از زیر مجموعه های آن ذکر می شود.

1-2-3- الیاس:

الیاسی، پهلوانزاده، احمدی، غلامی و...

2-2-3- روعَر (رودگر):

رودگر، اسماعیلی، توکّلی و...

3-2-3- اَغا:

یعقوبی، سپهری، فیروزی و...

4-2-3- شاقا:

کشوری فر، دلریش، ایرج پور، آتش دامن و...

5-2-3- سَمیعازاوَلَد:

عظیمی، بحری، خضری، بنّائی، ابراهیمی، اسدی، شاکری و...

6-2-3- گَشاسب:

یزدان پناه، نوروز پور، قنبری، رنجبر، گشتاسبی و...

 

  •  اقتصاد و بازرگانی

همانگونه که قبلاً ذکر شد، اکثر اهالی در آمل مشغول به کسب و کار و در آمد می باشند و در فصول گرم به صورت تفریح و تفرّج به این روستا کوچ می کنند. اما بیشتر اهالی دارای باغ میوه و عده ای نیز دارای زمین زراعتی می باشند که می توانند مقداری از درآمد خود را از طریق باغات و مزارع بدست آورند.